Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
w zakresie naprawy elektroniki i automatyki przemysłowej
w PLE SERWIS Sp. z o.o. ul. Robotnicza 45-47, 55-095 Długołęka
dla Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego

 

 1. Warunki niniejsze obowiązują w relacjach pomiędzy Klientem, a Serwisem i określają warunki oraz zasady, na jakich Serwis świadczy usługi serwisowe w zakresie objętym Zleceniem naprawy i stanowią jego integralną część.
 1. Klient obowiązany jest podać w Zleceniu naprawy:
 • dane umożliwiające jego prawidłową identyfikację jako przedsiębiorcy wraz z numerem NIP oraz osobę upoważnioną do kontaktu,
 •  nazwę (markę, model i numer seryjny) urządzenia objętego Naprawą,
 • dokładny opis usterki celem umożliwienia Serwisowi przeprowadzenia diagnozy.
 1. Klient składając Zlecenie zobowiązuje się nie zatajać przed Serwisem innych wad lub usterek urządzenia, które nie zostaną objęte Zleceniem naprawy.
 1. Dostawa Urządzenia do Serwisu, a także przekazanie Urządzenia po dokonanej Naprawie lub zwrot Urządzenia w przypadku braku możliwości Naprawy odbywa się na ryzyko Klienta, którego w całości obciąża ewentualna utrata lub uszkodzenie Urządzenia. Dostarczając Urządzenie do Serwisu, Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiednie i bezpieczne opakowanie transportowe. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt należy zapakować w opakowanie zastępcze w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych.
 1. Klient zobowiązuje się przed przekazaniem Urządzenia do Naprawy wykonać w szczególności: 
 •  ewentualne kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku danych Urządzenia, 
 • usunąć z Urządzenia wszelkie dane osobowe i wszystkie hasła zabezpieczające.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na nośnikach danych Urządzenia przekazanego do Naprawy Serwisowej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę parametrów konfiguracyjnych Urządzenia podczas Naprawy.
 1. Po otrzymaniu Zlecenia Serwis dokonuje bezpłatnej diagnozy Urządzenia, w następstwie czego przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail Ofertę Naprawy bądź informację o braku możliwości naprawy, ewentualnie wiadomość, że nie stwierdzono wskazywanej usterki Urządzenia. Przesyłając Ofertę Naprawy Serwis podaje                       w szczególności: zakres naprawy, cenę netto usługi serwisowej, przewidywany czas naprawy, termin płatności.
 1. Czas Naprawy uzależniony jest od charakteru usterki, a także od dostępności części zamiennych oraz innych okoliczności niezależnych od Serwisu.
 1. Po dokonanej naprawie Serwis wyda Klientowi Urządzenie pod warunkiem zapłaty kwoty wskazanej w Ofercie Naprawy. Klient dokona odbioru naprawionego Urządzenia osobiście w siedzibie Serwisu bądź poleci Serwisowi lub zamówi we własnym zakresie usługę dostawy firmą kurierską na wskazany przez siebie adres.
 1. Po dokonanej naprawie Serwis przechowa nieodpłatnie Naprawione Urządzenie przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tej dacie, w przypadku gdy Urządzenie nie zostanie odebrane przez Klienta w wyznaczonym przez Serwis terminie, Urządzenie będzie przechowywane przez Serwis na koszt i ryzyko Klienta przez okres kolejnych 14 dni, a po tej dacie Serwis będzie miał prawo do odesłania Urządzenia Klientowi na jego ryzyko i na jego koszt (za pobraniem).
 1. W przypadku braku odbioru Urządzenia przez Klienta w przypadku określonym w pkt. 9 powyżej                       z jakichkolwiek przyczyn i otrzymania przez Serwis przesyłki zwrotnej zawierającej Urządzenie, Serwis po uprzednim wezwaniu Klienta do odebrania Urządzenia dokona jego utylizacji na jego koszt i ryzyko.
 1. Serwis udziela Klientowi gwarancji jakości na usługę naprawy Urządzenia przez okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru urządzenia z Naprawy. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres stanowiący przedmiot naprawy Urządzenia, w tym także użyte w tym celu części zamienne.
 1. Gwarancją nie są objęte:
 • a – uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zalaniami, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących lub konserwujących) ponadto wynikłe z procesie zmiany lub przeróbek dokonanych przez Klienta lub użytkownika,
 • b – uszkodzenia i wady powstałe z winy Klienta lub użytkownika,
 • c –  uszkodzenia powstałe na skutek używania Urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem,
 • d – czynności do których obowiązany jest Klient lub użytkownik w zakresie normalnej eksploatacji,
 • e – wady lub usterki wynikające z wadliwego wykonania innych elementów niż objęte przedmiotem Naprawy
 1. Utrata uprawnień wynikających z gwarancji następuje w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych, w szczególności przeróbek.
 2. Odpowiedzialność Serwisu za powstałą szkodę jest ograniczona wyłącznie do  kwoty  nie  przekraczającej wynagrodzenia netto za wykonanie Naprawy Serwisowej, z tym zastrzeżeniem że wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu z tytułu utraconych korzyści.
 3. Zlecenie Naprawy Urządzenia wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Klienta zawartych w Formularzu w tym: imienia, nazwiska, danych firmy, adresu e-mail, telefonu kontaktowego i innych niezbędnych do należytego wykonania Naprawy. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Naprawy na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Zlecenia Naprawy będą rozstrzygane przez Sąd we Wrocławiu.

……………………………………………..          

(data i czytelny podpis Klienta)